Từ điển Dict9
EV

bathos Tiếng Anh là gì?

ENbathos
Danh từ
sự rơi tõm xuống độ tầm thường (từ chỗ văn phong còn đang lâm ly xúc động)