Từ điển Dict9
EV

bating Tiếng Anh là gì?

ENbating
giới từ
trừ, trừ ra