Từ điển Dict9
EV

batiste Tiếng Anh là gì?

ENbatiste
Danh từ
vải phin, vải batit