Từ điển Dict9
EV

batman Tiếng Anh là gì?

ENbatman
Danh từ
(số nhiều batmen) (từ Anh)
cần vụ (của sĩ quan cấp cao)