Từ điển Dict9
EV

batrachian Tiếng Anh là gì?

ENbatrachian
Tính từ
(thuộc) ếch nhái
Danh từ
loài ếch nhái