Từ điển Dict9
EV

battalion Tiếng Anh là gì?

ENbattalion
Danh từ
(quân sự) (viết tắt Bn)
tiểu đoàn