Từ điển Dict9
EV

battle-array Tiếng Anh là gì?

ENbattle-array
Danh từ
hàng ngũ chiến đấu
thế trận