Từ điển Dict9
EV

battle-axe Tiếng Anh là gì?

ENbattle-axe
Danh từ
(sử học) rìu chiến