Từ điển Dict9
EV

battle-cruiser Tiếng Anh là gì?

ENbattle-cruiser
Danh từ
tàu chiến tuần dương