Từ điển Dict9
EV

battle-cry Tiếng Anh là gì?

ENbattle-cry
như war-cry