Từ điển Dict9
EV

batty Tiếng Anh là gì?

ENbatty
Tính từ
(-ier, -iest) (khẩu ngữ)
dở hơi, gàn (người, ý kiến)