Từ điển Dict9
EV

bawbee Tiếng Anh là gì?

ENbawbee
Danh từ
(Ê-cốt) đồng trinh