Từ điển Dict9
EV

bawd Tiếng Anh là gì?

ENbawd
Danh từ
trùm nhà thổ
chuyện tục tĩu dâm ô