Từ điển Dict9
EV

bay-salt Tiếng Anh là gì?

ENbay-salt
Danh từ
muối biển