Từ điển Dict9
EV

bay-tree Tiếng Anh là gì?

ENbay-tree
Danh từ
(thực vật học) cây nguyệt quế