Từ điển Dict9
EV

bayonet Tiếng Anh là gì?

ENbayonet
Danh từ
lưỡi lê
Động từ
đâm bằng lưỡi lê
bị đâm chết bằng lưỡi lê