Từ điển Dict9
EV

beach Tiếng Anh là gì?

ENbeach
Danh từ
bãi cát (ở bờ hồ, bờ biển, lộ ra giữa mức nước lên và nước xuống)
những người đi nghỉ tắm nắng ở bãi cát
Động từ
đưa (tàu, thuyền) lên bờ