Từ điển Dict9
EV

beach-master Tiếng Anh là gì?

ENbeach-master
Danh từ
(quân sự) sĩ quan chỉ huy cuộc đổ bộ