Từ điển Dict9
EV

beadle Tiếng Anh là gì?

ENbeadle
Danh từ
(từ Anh)
thầy tư tế (ở nhà thờ)
người tiếp tân (ở trường đại học)