Từ điển Dict9
EV

beaked Tiếng Anh là gì?

ENbeaked
Tính từ
(trong từ ghép)
có mỏ (như thế nào đó)
có mỏ dài