Từ điển Dict9
EV

beaker Tiếng Anh là gì?

ENbeaker
Danh từ
cốc rộng miệng không quai (không có chân)
(hóa học)
cốc bêse