Từ điển Dict9
EV

beam-ends Tiếng Anh là gì?

ENbeam-ends
Danh từ số nhiều, to be on one's qong (hàng hải) nghiêng đi (tàu)
hết phương, hết cách; lâm vào thế bí, lúng túng