Từ điển Dict9
EV

bean-fed Tiếng Anh là gì?

ENbean-fed
Tính từ
hăng hái, sôi nổi, phấn chấn