Từ điển Dict9
EV

bean-pod Tiếng Anh là gì?

ENbean-pod
Danh từ
vỏ đậu