Từ điển Dict9
EV

bearable Tiếng Anh là gì?

ENbearable
Tính từ
có thể chịu được
the climate is bearable
khí hậu có thể chịu được
his increase in salary made life more bearable
nó được tăng lương, đời sống dễ chịu hơn