Từ điển Dict9
EV

beardless Tiếng Anh là gì?

ENbeardless
Tính từ
không có râu
a beardless youth
chàng trai không có râu, chàng trai non nớt