Từ điển Dict9
EV

beardlessness Tiếng Anh là gì?

ENbeardlessness
Danh từ
tình trạng không râu
tình trạng không ngạnh