Từ điển Dict9
EV

bearskin Tiếng Anh là gì?

ENbearskin
Danh từ
da gấu
mũ da gấu (của lính bảo vệ Anh)