Từ điển Dict9
EV

beatify Tiếng Anh là gì?

ENbeatify
Động từ
(tôn giáo)
tuyên phúc