Từ điển Dict9
EV

beau Tiếng Anh là gì?

ENbeau
Danh từ
(số nhiều beaxu, beaus) (cũ hoặc văn)
người đàn ông ăn diện
(từ Mỹ)
bạn trai; người yêu