Từ điển Dict9
EV

beauteous Tiếng Anh là gì?

ENbeauteous
Tính từ
(từ cổ)
đẹp