Từ điển Dict9
EV

beautiful Tiếng Anh là gì?

ENbeautiful
Tính từ
đẹp, hay
a beautiful girl
cô gái đẹp
(khẩu ngữ) rất tốt, tuyệt
món xúp thật là tuyệt