Từ điển Dict9
EV

beauty contest Tiếng Anh là gì?

ENbeauty contest
Danh từ
cuộc thi sắc đẹp