Từ điển Dict9
EV

beaux Tiếng Anh là gì?

ENbeaux
Danh từ
(số nhiều của beau)
xem beau