Từ điển Dict9
EV

because Tiếng Anh là gì?

ENbecause
Liên từ
vì, bởi vì
I did it because he told me
tôi làm việc đó vì anh ta bảo tôi