Từ điển Dict9
EV

beck Tiếng Anh là gì?

ENbeck
Danh từ
(từ Anh, tiếng địa phương)
dòng suối
at one's (somebody's) beck and call
luôn luôn sẵn sàng theo tức khắc lệnh của ai