Từ điển Dict9
EV

bed-bug Tiếng Anh là gì?

ENbed-bug
Danh từ
con rệp