Từ điển Dict9
EV

bed-rock Tiếng Anh là gì?

ENbed-rock
Danh từ
nền đá; đá gốc, đá móng
nền tảng
to get down to bed-rock
tìm hiểu đến căn nguyên của sự việc