Từ điển Dict9
EV

bed-sitter Tiếng Anh là gì?

ENbed-sitter
Danh từ
buồng vừa để ngủ vừa tiếp khách