Từ điển Dict9
EV

bedaub Tiếng Anh là gì?

ENbedaub
Động từ
(chủ yều dùng ở thể bị động)
vấy bẩn
mặt vấy kem hóa trang