Từ điển Dict9
EV

bedeck Tiếng Anh là gì?

ENbedeck
Động từ
(+with)
trang hoàng; trang điểm
đường phố trang hoàng cờ xí