Từ điển Dict9
EV

bedlam Tiếng Anh là gì?

ENbedlam
Danh từ
(khẩu ngữ)
cảnh hổn loạn ồn ào