Từ điển Dict9
EV

bedrabbled Tiếng Anh là gì?

ENbedrabbled
Tính từ
vấy bùn