Từ điển Dict9
EV

bedrail Tiếng Anh là gì?

ENbedrail
Danh từ
thành giường