Từ điển Dict9
EV

bedsore Tiếng Anh là gì?

ENbedsore
Danh từ
chứng hoại tử vì nằm liệt giường