Từ điển Dict9
EV

bee-keeping Tiếng Anh là gì?

ENbee-keeping
Danh từ
sự nuôi ong