Từ điển Dict9
EV

beech Tiếng Anh là gì?

ENbeech
Danh từ
(cách viết khác beech tree) (thực vật)
cây sồi
gỗ sồi