Từ điển Dict9
EV

beefeater Tiếng Anh là gì?

ENbeefeater
Danh từ
người gác tháp Luân Đôn