Từ điển Dict9
EV

beefsteak Tiếng Anh là gì?

ENbeefsteak
Danh từ
thịt bít tết