Từ điển Dict9
EV

beehive Tiếng Anh là gì?

ENbeehive
Danh từ
thùng ong, đõ ong